Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat
3. Yargı Paketinin İcra Uygulamalarına Yansımaları...      

6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava Ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun (3. Yargı Paketi) ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda yapılan değişiklikler hakkında aşağıdaki bilgilendirme notunu takdirlerinize sunarız.

6352 SAYILI KANUNLA 2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

*** KARARLARIN GEREKÇELİ OLMASI (2004 S. K. m. 8)
8. maddede yapılan değişiklikle icra ve iflas dairelerinin verecekleri kararların gerekçeli olması öngörülmüş. Uygulamada talepler hakkında gerekçe yazılmadan karar verilmekte, genellikle bu işlem kaşe kullanılarak yerine getirilmektedir. Bu değişiklikle, standart ifadeli kaşe kullanılmasının önüne geçilerek kararlarda yaşanabilecek keyfiliğin önlenmesi ve böylece etkin bir denetim sağlanması amaçlanmaktadır. Taraflar, gerekçesi olmayan kararları anlamada, değerlendirmede zorlanmakta, bu nedenle şikayete veya itiraza konu etmektedirler. Bu şekilde kararlara gerekçe yazılması tarafları ikna etmede daha etkili olacak, aynı zamanda işlemin şikâyete konu edilmesi hâlinde etkin ve hızlı bir denetim sağlanması imkânı doğacaktır.

*** UYAP VE ELEKTRONİK İMZA (2004 S. K. m. 8/A) ***YÜRÜRLÜK TARİHİ: 05.01.2013***
Kanuna eklenen ve 05.01.2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan 8/a maddesi ile İcra ve iflas dairelerinde her türlü iş ve işlemlerde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin kullanılması amaçlanmaktadır.

*** PARANIN ÖDENMESİ VE DEĞERLİ EŞYANIN MUHAFAZASI (2004 S. K. m. 9, 118, Geç. m. 9) ***YÜRÜRLÜK TARİHİ: 05.01.2013***
9. maddede yapılan ve 05.01.2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek değişiklik ile haciz sırasındaki borçlu veya üçüncü kişiler tarafından yapılan ödeme nedeniyle tahsil edilen paraların en geç tahsilatın yapıldığı günü takip eden ilk işgünü çalışma saati sonuna kadar icra ve iflas dairelerinin banka hesabına yatırılması gerekmektedir. Diğer tüm ödemeler ilgili icra ve iflas dairesinin banka hesabına yapılacaktır. Hesaba yatırılan paralardan alacaklıya veya yediemin, bilirkişi, çilingir ve şoför gibi diğer ilgili kişilere ödenmesi gereken tutar, talimat verilmek suretiyle ilgililerin banka hesap numarasına aktarılacaktır. Bu kapsamda İcra ve İflas Kanununun İcra dairesine ödeme başlıklı 12. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

9 uncu maddesinde yapılan değişikliğe paralellik sağlamak amacıyla 118. maddede yapılan değişiklik ile icra dairesi dışında tahsil edilen paraların en geç tahsilatın yapıldığı günü takip eden ilk işgünü çalışma saati sonuna kadar banka hesabına yatırılmak üzere, icra veya mahkeme kasalarında muhafaza edileceği düzenlenmektedir.

6352 sayılı kanunla yapılan değişiklik öncesi başlatılan icra takiplerinde ilgililere yapılacak ödemelerin banka hesap numaralarına yapılabilmesi için altı aylık süre tanınmakta olup 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa geçici 9. madde olarak eklenen bu düzenleme de 05.01.2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

*** İCRA MAHKEMESİNE AÇILAN DAVALARIN ACİL İŞLERDEN SAYILMASI (2004 S. K. m. 18)
Yapılan değişiklikle icra mahkemesinde açılan davalar acil işlerden sayılacak ve eskiden olduğu gibi basit yargılama usulüne tabi olacaktır.

*** BORÇLU DEVLETE AİT OLAN MALLAR HAKKINDA CEBRİ İCRA YAPILABİLME (2004 S. K. m. 32)
Yapılan değişiklikle yabancı devlet aleyhine başlatılan ilamlı icra takiplerine ilişkin icra emrinde uluslararası antlaşmalar saklı kalmak kaydıyla, borçlu devlete ait olan mallar hakkında cebri icra yapılabileceği hususu, artık icra emrinde ihtar edilebilecek.

*** YABANCI DEVLET ALEYHİNE İLAMSIZ TAKİP YOLUNA BAŞVURULAMAMA (2004 S. K. m. 42)
Yapılan değişiklikle artık Bir paranın ödenmesine veya bir teminatın verilmesine dair olarak Yabancı devlet aleyhine ilamsız takip yoluna başvurulamayacağı düzenlenmiştir.

*** TAKİP TALEBİ VE İÇERİĞİ (2004 S. K. m. 58) ***YÜRÜRLÜK TARİHİ: 05.01.2013***
58. maddede yapılan ve 05.01.2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek değişiklik ile takip talebinin elektronik ortamda da yapılabilmesine imkan sağlanmakta olup Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemini (UYAP) kullanan avukatlar bürolarından icra takip talebinde bulunabileceklerdir. Yine alacaklının takip talebinde bulunurken banka adını ve hesap numarasını da bildirmesi sağlanarak, icra dairesi tarafından yapılan tahsilatların alacaklı hesabına aktarılması amaçlanmaktadır.

*** ÖDEME EMRİ VE İÇERİĞİ (2004 S. K. m. 60, 168, 171) ***YÜRÜRLÜK TARİHİ: 05.01.2013***
60. maddede yapılan ve 05.01.2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek değişiklik ile icra müdürünün ödeme emri düzenleyebilmesi için takip talebinin kanunda öngörülen şartları içerip içermediğini incelemesi koşulu getirilmektedir. Ayrıca 2004 sayılı Kanunun 58. maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak icra dairesi tarafından düzenlenen ödeme emrinde yer alması gereken unsurlara özellikle icra dairesine ait ödeme emrinde yazılı olan banka hesabına ödenmesi koşulu getirilmiştir. Bu husus önemlidir. Çünkü çoğu icra daireleri yürürlüğü 6 ay sonrası olan düzenlemeye ilişkin olarak şimdiden hesap numaralarını vermeye başlamıştır.

Ayrıca Kambiyo senetleri hakkındaki özel takip usullerinde ödeme emrine yazılması gereken hususları düzenleyen 168. maddede ve iflas yoluyla takipte ödeme emrine yazılması gereken hususları düzenleyen 171. maddede yapılan değişiklikler ile de; ilamsız takiplerde takip talebini düzenleyen 58. ve ödeme emrini düzenleyen 60. maddelerinde yapılan değişikliklerle paralelliğin sağlanması amaçlanmıştır.

Böylelikle, Örnek 7-49, Örnek 10-163, Örnek 12-52 sayılı örneklerin İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinin ekleri olmasından dolayı, en kısa zamanda söz konusu yönetmelikte değişiklik beklenmektedir.

*** İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA İCRA İNKAR TAZMİNATININ YÜZDE KIRKTAN YÜZDE YİRMİYE DÜŞMESİ (2004 S. K. m. 67)
Maddede yapılan değişiklikle borçlunun itirazının haksızlığına karar verilmesi durumunda mahkum edilecek icra-inkar tazminatı tutarı %40tan %20ye düşürülmüştür. Ayrıca maddeye eklenen fıkra ile 2004 sayılı Kanunundan kaynaklı olan icra inkar tazminatı, kötü niyet tazminatı ve benzeri tazminatların tespitinde, takip talebi veya davadaki talep esas alacağı vurgulanmıştır.

*** İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASINDA TAZMİNATIN YÜZDE KIRKTAN YÜZDE YİRMİYE DÜŞMESİ (2004 S. K. m. 68)
Maddede yapılan değişiklikle itirazın kaldırılması talebinin esasa ilişkin nedenlerle kabulü halinde ya da talebin aynı nedenlerle reddi durumunda mahkum edilecek tazminat tutarı %40tan %20ye düşürülmüştür.

*** İTİRAZIN GEÇİCİ KALDIRILMASI DAVASINDA TAZMİNATIN YÜZDE KIRKTAN YÜZDE YİRMİYE DÜŞMESİ (2004 S. K. m. 68/A)
Maddede yapılan değişiklikle itirazın geçici kaldırılması talebinin esasa ilişkin nedenlerle kabulü halinde ya da talebin aynı nedenlerle reddi durumunda mahkum edilecek tazminat tutarı %40tan %20ye düşürülmüştür.

*** BORÇTAN KURTULMA DAVASINDA TAZMİNATIN YÜZDE KIRKTAN YÜZDE YİRMİYE DÜŞMESİ (2004 S. K. m. 69)
Maddede yapılan değişiklikle borçtan kurtulma davasında haksız çıkan taraf hakkında mahkum edilecek tazminatı tutarı %40tan %20ye düşürülmüştür.

*** MENFİ TESPİT DAVASINDA TAZMİNATIN YÜZDE KIRKTAN YÜZDE YİRMİYE DÜŞMESİ (2004 S. K. m. 72)
Maddede yapılan değişiklikle menfi davasında haksız çıkan taraf hakkında mahkum edilecek tazminatı tutarı %40tan %20ye düşürülmüştür.

*** HACZİ CAİZ OLMAYAN MALLAR VE HAKLARA REVİZASYON (2004 S. K. m. 82)
Haczedilemeyen malların sınırı genişletilmiş, eski yasadaki haczedilmezlik tanımları daha net hale getirilmiştir. Düzenlemeye göre, ekonomik faaliyeti sermayesinden ziyade bedeni çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli her türlü eşya, borçlu ile aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için gerekli her türlü eşya ile öğrenci bursları ve diğer kanunlarda haczi yasaklanan mal ve hakların haczedilemeyeceği hükme bağlanmaktadır. İcra memurunun mal ve hakların haczi konusunda değerlendirme ve takdir yetkisine sahip olduğu açıkça belirtilmek suretiyle uygulamada karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca yapılan ekleme ile öğrenci burslarının haczedilemeyeceği düzenlemesi getirilmiştir. Ayrıca İcra memurunun, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendirir ve talebin kabulüne veya reddine karar vereceğine dair düzenleme getirilmiştir.

*** LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARINDA MUHAFAZA GELİYOR...(2004 S. K. m. 88) ***YÜRÜRLÜK TARİHİ: 05.01.2013***
Yapılan madde değişikliği ile haczedilen malların, Adalet Bakanlığı tarafından yetki verilen gerçek veya tüzel kişilere ait lisanslı yediemin depolarında muhafaza edileceği düzenlenmiştir. Ayrıca icra müdürlüklerinin talebi üzerine kolluk kuvvetleri tarafından yakalanan araçların, en geç üç iş günü içinde en yakın icra müdürlüğüne teslim edileceği düzenlemesi getirilmiştir.

*** İSTİHKAK DAVASINDA TAZMİNATIN YÜZDE KIRKTAN YÜZDE YİRMİYE DÜŞMESİ (2004 S. K. m. 97)
Maddede yapılan değişiklikle istihkak davasında haksız çıkan taraf hakkında mahkum edilecek tazminatı tutarı %40tan %20ye düşürülmüştür.

*** ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN ZİLYETLİĞİNDE YEDİEMİNLİK HUSUSU (2004 S. K. m. 99)
Haczedilen şeyin, borçlunun elinde olmayıp da üzerinde mülkiyet veya diğer bir ayni hak iddia eden üçüncü kişi nezdinde bulunursa, bu kişi yedieminliği kabul ettiği takdirde bu malın muhafaza altına alınamayacağına dair düzenleme getirilmiştir. Ayrıca alacaklı tarafından süresinde açılan dava sonuçlanıncaya kadar, haczedilen malın satışı yapılamayacağı düzenlenmiştir. Haczin, üçüncü kişinin yokluğunda yapılması ve üçüncü kişi lehine istihkak iddiasında bulunulması halinde de bu düzenlemenin uygulanacağı belirtilmiştir.

*** HACİZ İSTEME SÜRESİNİN KISALTILMASI (2004 S. K. m. 106) ***YÜRÜRLÜK TARİHİ: 05.01.2013***
05.01.2013 tarihinde yürürlüğe girecek değişiklikler ile alacaklı, haczolunan mal taşınır ise hacizden itibaren altı ay (daha önceden bir yıldı), taşınmaz ise hacizden itibaren bir yıl (daha önceden iki yıldı) içinde satılmasını isteyebilir.

*** SÜRESİNDE MASRAF YATIRILMAMASI (2004 S. K. m. 110)
Maddede yapılan değişiklik ile kanuni müddet içinde bir malın satılmasının istenebilmesi için, masrafların yatırılması gerektiği hususu açıklığa kavuşturulmaktadır. Süresinde satış talebinde bulunmadığı için haczin kalkmasına sebebiyet veren alacaklının o mala yönelik olarak, haczin konulması ve muhafazası gibi tüm giderlerden sorumlu olur.

*** SATIŞ İSTEME SÜRESİNİN KISALTILMASI (2004 S. K. m. 112) ***YÜRÜRLÜK TARİHİ: 05.01.2013***
Taşınır ve taşınmaz satışlarına ilişkin getirilen yeni düzenlemelere uyumun sağlanması amacıyla, taşınırlarda bir ay olan satış süresi iki ay, taşınmazlarda iki ay olan satış süresi üç ay olarak değiştirilmektedir.

*** HACİZLİ MALLAR ELEKTRONİK ORTAMDA SATILABİLECEK (2004 S. K. m. 114, 115, 118, 124, 126, 129) ***YÜRÜRLÜK TARİHİ: 05.01.2013***
114. maddede yapılan değişiklikle satış ilanlarının elektronik ortamda da yapılması kabul edilmiş; Ayrıca, açık artırmaya katılımı en üst düzeye çıkarmak ve malın gerçek değerinde satılmasını sağlamak amacıyla, teminat verilmesi şartıyla elektronik ortamda teklif verilerek de artırmaya iştirak edilebileceği düzenlenmiştir. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.

114 üncü maddesinde yapılan değişikliğe paralelliğin sağlaması amacıyla 115. maddede ihalenin ilanda belirtilen yer, gün ve saatte yapılacağı, ihalenin elektronik ortamda verilen en yüksek teklif esas alınarak başlatılacağı düzenlenmektedir.

Bu düzenlemeler de 05.01.2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

*** ADRES KAYIT SİSTEMİNDEKİ ADRESE TEBLİGAT (2004 S. K. m. 127) ***YÜRÜRLÜK TARİHİ: 05.01.2013***
05.01.2013 tarihinde yürürlüğe girecek olan değişiklik ile satış ilanının tebliğinde, satışa konu taşınmaz üzerinde hak sahibi olan ilgililerinin adreslerinin tapuda kayıtlı olmaması durumunda 6099 sayılı Kanunla 7201 sayılı Tebligat Kanununda yapılan değişikliğe paralel olarak, varsa adres kayıt sistemindeki adreslerinin tebligat adresleri olarak kabul edileceği hükme bağlanmış ve gazete veya elektronik ortamda yapılan satış ilânlarının tebligat yerine geçeceği düzenlenmiştir.

*** REHİNLİ SATIŞLARDA SÜRENİN KISALTILMASI (2004 S. K. m. 150/E) ***YÜRÜRLÜK TARİHİ: 05.01.2013***
Rehinli satışlar açısından da taşınır rehnin satışını ödeme veya icra emrinin tebliğinden itibaren altı ay içinde (daha önceden bir yıldı), taşınmaz rehnin satışını da aynı tarihten itibaren bir yıl içinde (daha önceden iki yıldı) istenebileceği düzenlenmiştir.

*** ÖNCEKİ TAKİPLERİN DURUMU (2004 S. K. Geç. m. 10)
6352 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden önce (05.07.2012 tarihinden önce) başlatılan takip işlemlerine değişiklikten önceki hükümler uygulanacaktır.


DUYURULAR

Kolay Aktarım ile İcra Takibi Oluşturmak Çok Kolay...

İstinaf Uygulamalarında da yanınızdayız...

CMK Avukatlık Ücret Tarifesi, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

İdare ve Hukuk Dava Harç Hesaplama Modulü, Dava Takip Programımızda güncellenmiştir.

Dava Harç Hesaplama Modulü, Mevzuat ve İçtihat Programımızda güncellenmiştir.

2014 Yılı Arabuluculuk Ücret Tarifesi, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

2014 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 2014 Yılı Parasal Sınırları Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

2013/32 E. 2013/112 K. sayılı Anayasa Mahkemesi kararı, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

2012/157 E. 2013/79 K. sayılı Anayasa Mahkemesi kararı, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

2011/89 E. 2013/29 K. sayılı Anayasa Mahkemesi kararı, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

2011/63 E. 2013/28 K. sayılı Anayasa Mahkemesi kararı, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

2011/123 E. 2013/26 K. sayılı Anayasa Mahkemesi kararı, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir

2011/146 E. 2013/11 K. sayılı Anayasa Mahkemesi kararı, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

2011/140 E. 2012/185 K. sayılı Anayasa Mahkemesi kararı, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

2011/147 E. 2012/152 K. sayılı Anayasa Mahkemesi kararı, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

2013/49 E. 2013/125 K. sayılı Anayasa Mahkemesi kararı, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

2012/18 E. 2013/80 K. sayılı Anayasa Mahkemesi kararı, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

2012/149 E. 2013/63 K. sayılı Anayasa Mahkemesi kararı, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

2011/141 E. 2013/10 K. sayılı Anayasa Mahkemesi kararı, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

Değerli Kullanıcılarımıza Önemle Duyurulur...!!!

Reeskont ve Avans Faiz Oranları, Mevzuat ve İçtihat ve İcra Takip Programımıza işlenmiştir.

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 16. Maddesinin 2014 yılı ceza alt sınırı miktarı, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

2013/62 E. 2013/115 K. sayılı Anayasa Mahkemesi kararı, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

2013/14 E. 2013/56 K. sayılı Anayasa Mahkemesi kararı, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

2012/104 E. 2013/87 K. sayılı Anayasa Mahkemesi kararı, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

2011/144 E. 2013/23 K. sayılı Anayasa Mahkemesi kararı, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

Sinerji Dava Takip Programı'nda İDARİ YARGI HARÇ HESAPLAMA özelliği...

2011/101 E. 2012/127 K. sayılı Anayasa Mahkemesi kararı, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

2011/86 E. 2012/183 K. sayılı Anayasa Mahkemesi kararı, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

2011/149 E. 2012/187 K. sayılı Anayasa Mahkemesi kararı, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

Üfe Tüfe Kasım Ayı oranları değişmiştir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

6504 sayılı Kanun, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

Komisyon Raporları Programımıza Dahil Edilmeye Başlandı...

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı 2014 yılı asgari sigorta teminatları, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı teminatları, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı teminatları, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

Motorlu Araç İşletenlere Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

Motorlu Araçlarla İlgili Mesleki Faaliyette Bulunanlara Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

2011/145 E. 2013/70 K. sayılı Anayasa Mahkemesi kararı, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

Sinerji İcra Takip Programı Hız Kesmiyor...

Sinerji Dava Takip Programı, artık UYAP entegreli...

2012/107 E. 2013/90 K. sayılı Anayasa Mahkemesi kararı, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

2012/1 E. 2012/147 K. sayılı Anayasa Mahkemesi kararı, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

2013/22 E. 2013/73 K. sayılı Anayasa Mahkemesi kararı, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

2013/35 E. 2013/75 K. sayılı Anayasa Mahkemesi kararı, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

2011/88 E. 2012/175 K. sayılı Anayasa Mahkemesi kararı, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

2011/16 E. 2012/129 K. sayılı Anayasa Mahkemesi kararı, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

2012/143 E. 2013/48 K. sayılı Anayasa Mahkemesi kararı, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

2011/139 E. 2012/205 K. sayılı Anayasa Mahkemesi kararı, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

2011/148 E. 2012/186 K. sayılı Anayasa Mahkemesi kararı, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

6495 sayılı Kanun, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

2012/100 E. 2013/84 K. sayılı Anayasa Mahkemesi kararı, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

6496 sayılı Kanun, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

Bireysel başvuru kararları, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

6494 sayılı Kanun, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

6493 sayılı Kanun, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

6492 sayılı Kanun, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

Reeskont ve Avans Faiz Oranları, İcra Takip Programımıza işlenmiştir.

6487 sayılı Kanun, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

6491 sayılı Kanun, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

6486 sayılı Kanun, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

6475 sayılı Kanun, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

6460 sayılı Kanun, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

6459 sayılı Kanun, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği, İcra Takip Programımıza işlenmiştir.

6458 sayılı Kanun, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

6455 sayılı Kanun, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

Geleneksel "5 Nisan Avukatlar Günü Çekilişini" Kazanan Kullanıcılarımız...

2011/106 E. 2012/192 K. sayılı Anayasa Mahkemesi kararı, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

2011/106 E. 2012/192 K. sayılı Anayasa Mahkemesi kararı, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

6446 sayılı Kanun, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

Kanuni ve Temerrüt Faiz Oranları, İcra Takip Programımıza işlenmiştir.

2012/70 E. 2012/157 K. sayılı Anayasa Mahkemesi kararı, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

6415 sayılı Kanun, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

6413 sayılı Kanun, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

6411 sayılı Kanun, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

Dava Takip Programımızda, Danışmanlık Kartı Dava Kartına Aktarılıyor...

6352 Sayılı Kanunun İcra Takip Programımıza Yansımaları...

2013 Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı...

2013 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Yayımlandı...

Reeskont ve Avans Faiz Oranları İcra Takip Programımıza işlenmiştir.

6361 sayılı Kanun, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

6360 sayılı Kanun, Mevzuat ve İçtihat Programımıza işlenmiştir.

Dava Takip Programımıza Danışmanlık Kartı Modülü Eklendi...

Bilgilendirme Mailleri Hakkında...

3. Yargı Paketinin İcra Uygulamalarına Yansımaları...

İcra Takip Programımızda Yapılan Değişiklikler (3. Yargı Paketi)

Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu 01.07.2012'de yürürlükte...

Dava Takip Programımızın Mobil Versiyonu Çıktı...

Sinerji Dava Takip Programı Çıktı...

Geleneksel "5 Nisan Avukatlar Günü Çekilişini" Kazanan Kullanıcılarımız...

SMS Modülü İcra Takip Programımızın Mobil ve Elit Versiyonunda...

İcra Takip Programımızın Mobil Versiyonu Çıktı...

Kullanıcı Talepleri Raporu ve Hukuki Destek Hizmetimizin Kapsamı...

İcra Programımıza Dair Öneri ve İstekleriniz Hakkında...

Sinerji Asistan ile Veritabanımız Gelişiyor...

Klasörleme ve Düzensiz Taahhüt, İcra Takip Programımıza Eklenmiştir.