Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

YARGITAY: "BORCUNU ÖDEMEYEN TÜKETİCİ İLE BİRLİKTE KEFİLE AYNI ANDA HACİZ İŞLEMİ YAPILAMAZ!" - 04/08/2009

Yargıtay, bankadan tüketici kredisi alan, ancak borcunu ödemeyen tüketici ile birlikte kefiline de aynı anda haciz işlemi yapılamayacağına ilişkin önemli bir karar aldı. Yargıtay, alacaklı bankanın öncelikle asıl borçlu aleyhine icra takibi başlatabileceğini, icra işleminden sonuç alınamaması halinde, kefilden borcun ödenmesini isteyebileceğini belirtti. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Kastamonu 2. İcra Hukuk Mahkemesi`nin alacaklı bankanın borçlu ile birlikte kefiline de haciz işlemi başlatmasına yapılan itirazı reddetmesini yasaya aykırı buldu. 12. Hukuk Dairesi, alacaklı bankanın tüketici kredi sözleşmesine dayanarak asıl borçlu ile birlikte kredi sözleşmesinin kefili hakkında haciz yoluyla takip başlatamayacağını bildirdi. Yargıtay, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasanın 10. Maddesi`nin 3. fıkrası olan `Tüketici kredisinin teminatı olarak şahsi teminat verildiği hallerde, kredi veren, asıl borçluya başvurmadan kefilden borcun ifasını isteyemez` düzenlemesini hatırlattı. Yargıtay `Bu nedenledir ki; alacaklı banka, asıl borçlu aleyhine icra takibi yapıp, takip semeresiz kalmadıkça kefillerden borcun ifasını isteyemez. Yasanın bu hükmü emredici nitelikte olup, mahkemece re`sen dikkate alınması zorunludur` dedi.