Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

YARGITAY: İŞE GİRMEDEN ÖNCE YAPILAN DOĞUMLAR, DOĞUM BORÇLANMASINDA ESAS ALINMAZ!!! - 15.12.2011

Sosyal Güvenlik Kurumu, doğum yapan çalışan annelere kanunun verdiği borçlanma hakkını, kanuna aykırı tebliğ ve tebliğe aykırı genelgeyle daraltan 300 gün şartını kaldırdı ancak işe girmeden evvel yapılan doğum borçlanması davasında aynı husus söz konusu olmadı.

İ... 6. İş Mahkemesi dava açan kadınların işe girmeden evvelki borçlanma haklarını kabul etti. Sgk mahkeme kararını temyiz edip Yargıtay'a taşıdı. 

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi ise İ... mahkemesinin kararını reddetti. Ancak hakim direnme kararı verdi ve konu en üst merci olan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na geldi.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, İ... İş Mahkemesi ile Yargıtay 10. Hukuk Dairesi arasındaki uyuşmazlıkta, hukuk dairesi lehinde oyçokluğuyla verdiği kararında, "5510 sayılı Kanunun 41/1-a maddesi uyarınca doğum nedeniyle çalışma hayatından bir süre ayrı kalan kadın sigortalılara önceden tescil edilmiş olmak koşuluyla borçlanma hakkı tanınmış olup, doğum nedeniyle çalışılmayan iki yıllık sürenin borçlanılması olanağının sadece 4/1-a kapsamında sigortalı kadına tanınmış olması karşısında sigortalı olarak tescil tarihinden önce gerçekleşen doğumlar nedeniyle borçlanma yapılamayacaktır." diyerek  işe girmeden evvel yapılan doğum borçlanmasının reddine karar vermiştir.

Habere konu olan Habere konu olan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 18.05.2011 Tarih 2011/10-311 Esas 2011/322 Karar sayılı ve de 10 Hukuk Dairesi'nin 05.04.2010 Tarih 2009/17858 Esas 2010/4907 Karar sayılı içtihatlarının, mevzuat ve içtihat programımızda mevcut olduğunu belirtmek isteriz.