Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

YARGITAY, TÜKETİCİLERLE ŞİRKETLER ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLARDA TİCARİ FAİZİN UYGULANMASINA HÜKMETTİ !!! - 15.12.2011

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, tüketicilerle şirketler arasındaki uyuşmazlıklarda yasal faizin değil, tacirler arasındaki ticari faizin uygulanmasına hükmetti.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin kararında, davacının tacir olması nedeniyle davacının Merkez Bankası kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranı üzerinden faiz talep edebileceği gözetilmeden yasal faize hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı olup, kanun yararına bozma isteminin kabulü gerekir.

Davacı T.. T... A..Ş.' nin, M.. S..adlı kişinin telefon abone sözleşmesinden doğan borcunu ödemediği için ...- TL alacağın 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Yasa'nın 2/II. maddesindeki faiz oranıyla tahsili için icra takibi yaptığı, itiraz üzerine şirketin, Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurduğu, hakem heyetinin de alacağın yasal faiziyle tahsiline karar verdiği belirtildi.

Şirket ise, alacağına 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun'un 2/II. maddesinde belirtilen oranda faiz istenebileceğini belirterek, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararının iptali istemiyle B... Tüketici Mahkemesinde dava açtı.

Tüketici Mahkemesi kararında, mahkemenin, davalı M... S...'nın, tüketici olması nedeniyle ancak yasal faiz istenebileceğinden talebin reddine hükmetti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise bu kararın kanun yararına bozulması için temyiz başvurusunda bulundu.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin vermiş olduğu kararda, taraflar arasında, telefon abone sözleşmesi bulunduğu ve davacının tacir olduğunun dosya içeriğinden anlaşıldığı belirtilerek, "Taraflar arasında, telefon abone sözleşmesi bulunduğu ve davacının tacir olduğu dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. TTK 21/1 maddesi gereğince tüzel kişi tacirin her türlü iş ve işleminin ticari olması asıldır. TTK 21/II maddesine göre taraflardan yalnız biri için ticari iş mahiyetinde olan sözleşmeler kanunda aksine hüküm olmadıkça diğeri içinde ticari iş sayılır. 3095 sayılı Kanuni faiz ve Temerrüt faizine ilişkin kanunun 1. maddesi gereğince Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununa göre faiz ödenmesi gereken hallerde miktarı sözleşme ile tesbit edilmemişse, bu ödeme yıllık yüzde oniki oranı üzerinden yapılır. Bakanlar Kurulu, bu oranı aylık olarak belirlemeyle yüzde onuna kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkilidir." dedi.

Habere konu olan Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin 18.07.2011 Tarih 2010/19122 Esas 2011/11578 Karar sayılı içtihadının, mevzuat ve içtihat programımızda mevcut olduğunu belirtmek isteriz.