Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat Sinerji Hukuk Yazılımları Mevzuat & İçtihat

DANIŞTAY'DAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN SORUMLULUKLARINA SINIR! - 20/11/2008

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, bir firmanın kayıtdışı alıp kayıtdışı sattığı mallardan YMM`nin haberi olmayacağına, bu nedenle de bu şekilde kayba uğratılan vergiden sorumlu tutulamayacağına karar verdi. 21.3.2008 tarih ve E:2007/319, K:2008/212 sayılı kararda, Maliye elemanları tarafından firmanın müşteri departmanından alınan müşteri listeleri ile yasal defterler karşılaştırılarak bulunan matrah farkından YMM`nin sorumlu olmayacağına karar verdi. Kararda, yasal defter ve kayıtlar arasında bulunması zorunlu olmayan ve yeminli mali müşavire ibraz edilmeyen belgelere dayanılarak saptanan matrah farkından dolayı, YMM`nin müşterek ve müteselsil olarak sorumlu tutulmasına olanak bulunmadığı belirtilerek, YMM adına düzenlenen ödeme emri iptal edildi.